Hieronder treft u het informatieboekje 2017 aan van Saamen1. In het boekje staat vooral praktische informatie die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op de opvang. Klik op de onderstaande link om het boekje te bekijken.

OPVANG

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die de basisschool bezoeken. De opvang kan bestaan uit opvang na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Voor speciaal onderwijs en speciaal basis onderwijs geldt er geen verplichting voor het organiseren van buitenschoolse opvang . Hierdoor is er weinig opvang mogelijkheden voor deze kinderen. Saamen1 biedt zowel reguliere buitenschoolse opvang als zorgopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Saamen1 vind het belangrijk dat ook kinderen vanuit het speciaal onderwijs opvangmogelijkheden en begeleiding hebben. Daarnaast is het belangrijk dat deze kinderen in een rustige, veilige en liefdevolle omgeving, zichzelf kunnen zijn. Deze groep is namelijk erg gevoelig voor bepaalde prikkels, onvoldoende zelfredzaam, kan niet omgaan met winst en verlies en kent onvoldoende sociale vaardigheden. Saamen1 is een 2e thuishaven en wij bieden kinderen de zorg en ontspanning die ze nodig hebben. De kinderen maken vrienden, kletsen met elkaar, leren samen spelen, groeien samen op en maken samen ontwikkelingen door. De kinderen worden vermaakt in groepjes of met zijn allen. De groepen zijn kleiner waardoor er ruimte is voor extra aandacht. Daarnaast bieden wij diverse activiteiten zoals sport, muziek en creativiteit.

Indien nodig halen onze pedagogisch medewerkers de kinderen van school en brengen ze naar de opvang. Als de school niet op loopafstand ligt, zal uw kind met vervoer worden opgehaald en gebracht. De pedagogisch medewerkers voor de opvang zijn MBO niveau 3/4 of HBO geschoold of in opleiding. Wij bieden u graag deze mogelijkheid en uw kind is hier welkom.


PEDAGOGISCH BELEID

Ons pedagogisch beleid gaat uit van de kinderen. De verantwoordelijkheid, communicatie en samenwerking tussen de kinderen, ouders en het kindercentrum staat centraal. Elk kind is uniek en heeft een eigen karakter. Kinderen hebben behoefte aan veiligheid, geborgenheid, vrijheid, uitdagingen en zelfstandigheid. Wij besteden onder andere aandacht aan cognitieve, motorische en sociaal emotionele ontwikkeling. Deze ontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij het opgroeien. Ieder kind leert binnen de groep plezierig met elkaar omgaan, samenspel, en respect voor elkaar te hebben. Elk kind wordt positief gestimuleerd door onze specifieke en individuele aanpak.

Saamen1 werkt met veel structuur.

Hierdoor is er ook veel vrijheid voor de kinderen. Wij zorgen voor een positieve en stimulerende omgeving. Kinderen voelen zich hier al snel thuis. Ieder kind krijgt een plek binnen de groep. Zij maken vriendjes en vriendinnetjes, leren met elkaar spelen en met respect met elkaar om te gaan. De kinderen leren ontdekken, wat zijn hun talenten en zich te ontwikkelen. Fouten maken en conflicten horen er ook bij. Daar leren de kinderen ook van.

Wij werken met professionele, enthousiaste, sportieve en pedagogische medewerkers. Het is belangrijk dat zij zien wat uw kind nodig heeft en hiermee aan de slag gaan. Zij zijn MBO en HBO geschoolde mensen of studerende hiervoor en hebben een passie voor hun vak. De begeleiders worden gecoacht en aangestuurd op de pedagogische basishouding en handelen.

Meer informatie?

Klik op onderstaand document voor meer informatie. Op elk locatie vind u een informatieboekje en het pedagogische beleid en werkplan.


INFORMATIE BOEKJE

Hieronder treft u het informatieboekje 2016 aan van Saamen1. In het boekje staat vooral praktische informatie die betrekking heeft op de dagelijkse gang van zaken op de opvang. Klik op de onderstaande link om het boekje te bekijken.
Informatieboekje Saamen1 2016


KWALITEIT

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan deze eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hieronder op een locatie voor het inspectierapport.

Fitt-in Professor Waterink LRKP nummer: 190619338
Fitt-in West LRKP nummer: 408864345
Fitt-in Zuid LRKP nummer: 114584333


OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie dient als intermediair tussen het kindercentrum en de ouders/verzorgers van de kinderen. Advisering over locatie gebonden beleid en vertaling van het algemeen beleid naar de praktische invulling op de diverse locaties, ligt bij de oudercommissie.
De oudercommissie komt vier keer per jaar bij elkaar. De directie informeert de commissie over actualiteiten, lopende zaken, beleidsvoornemens en activiteiten. De oudercommissie denkt mee, geeft haar visie en advies over:

 • prijs van kinderopvang
 • openingstijden
 • kwaliteitsaspecten
 • voedingsaangelegenheden
 • pedagogische aanpak
 • veiligheid en gezondheid
 • spelen ontwikkelingsactiviteiten

De samenstelling van de oudercommissie bestaat uit minimaal 2 ouders. Nieuwe ouders kunnen zich altijd aanmelden bij de oudercommissie. De vervanging van een oudercommissielid wordt openbaar gemaakt binnen Saamen1, waarna iedere ouder/ verzorger zich kan aanmelden. De oudercommissie kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De samenstelling van de oudercommissie hangt op het prikbord op locatie.
De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.


KLACHTEN OF GESCHIL?

Uw kind staat bij ons centraal. Indien u, als ouder, een klacht of een geschil heeft waarderen wij het als u dit eerst met de pedagogisch medewerker(s) of de coördinator van de locatie bespreekt. Een klacht is iets waar u niet tevreden over bent. Dit kan groot maar ook heel klein zijn. U kunt op twee manieren een klacht indienen. Saamen1 kent een interne klachtenprocedure en er is een externe klachtenprocedure.

Interne klachtenprocedure

Saamen1 kent een interne klachtenprocedure waarin de werkwijze vanaf melding tot aan afhandeling wordt beschreven. U dient uw (formele) klacht dan schriftelijk in te dienen per brief of middels het klachtenformulier. Uw klacht zal dan door de klachtenfunctionaris of directie behandeld worden.
De klachtenprocedure van Saamen1 ligt ter inzage op de locatie, waarin u alle nodige informatie vind. Wij behandelen u klacht zorgvuldig en serieus.

Extern traject

Indien het voortraject niet tot een oplossing heeft geleid dan kan een extern traject gestart worden.
 • Het klachtloket:
  Ouders kunnen zich voor informatie, advies en mediation wenden tot het Klachtloket Kinderopvang, Bordewijklaan 46, Den Haag. Het Klachtloket Kinderopvang is onderdeel van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang). Het loket biedt ouders de ruimte om eerst te kijken om via informatie, advies en bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen. Wanneer het traject bij het Klachtloket niet tot tevredenheid van ouders is afgehandeld, dan kan de ouder alsnog een klacht melden bij de Geschillencommissie.
 • of
 • Geschillencommissie:
  Ouders kunnen een klacht/geschil direct aanmelden bij de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46 te Den Haag, zie:www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang, indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij Saamen1 indient. Heeft de ouder hierin advies nodig, dan kan de ouder zich wenden tot het Klachtloket Kinderopvang.

De Geschillencommissie gaat ervan uit dat ouders altijd eerst zelf proberen om met de ondernemer tot een oplossing te komen. In de procedure wordt hier naar gevraagd. Aan de procedure met de geschillencommissie zijn kosten verbonden. Wanneer de Geschillencommissie de klacht in behandeling neemt, volgt er een bindende uitspraak.

Saamen1 is aangesloten bij de Geschillen commissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Ouders kunnen rechtstreeks een klacht indienen, telefoonnummer: 0900-1877, e-mailadres: info@saamen1.nl. Meer informatie vindt u op www.klachtenloket-kinderopvang.nl

.